Yük sığortası

Yük sığortası

Bu sığorta şərtləri ilə, sığorta predmeti olan yükün, müqavilədə göstərilən vaxt və ya daşıma müddəti ərzində müqavilədə göstərilən nəqliyyat vasitələri ilə daşınması və yaxud daşınma zamanı hansısa bir anbarda müvəqqəti olaraq saxlandığı zaman  məruz qaldığı sığorta hadisələri nəticəsində dəyən ziyan və zərərlərə, həmçinin onunla əlaqədar xərclərə sığorta təminatı verilir.
Ziyan və zərərin və yaxud xərclərin miqdarı və mahiyyəti, təminata daxil edilən hadisələr və istisnalar Sığorta şəhadətnaməsinə əlavə edilən aşağıda sadalanan  qeyd-şərtlərə əsasən müəyyən edilir.

Yük sığortası üzrə yaddaş vərəqəsi